Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Up-Stream Recruitment

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en activiteiten van Up-Stream Recruitment, bekend onder nummer 56424086 van het handelsregister te Eindhoven.

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, via internet of een vergelijkbaar medium, tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op te verrichten diensten, met name het werven & selecteren van kandidaten, door Up-Stream Recruitment aan opdrachtgevers.

1.2 Toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door Up-Stream Recruitment schriftelijk of middels digitale kanalen zijn bevestigd.

2 Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:

2.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door bemiddeling van Up-Stream Recruitment voorziet van kandidaten. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, worden ook met opdrachtgever gelieerde (rechts)personen bedoeld.

2.3 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door bemiddeling van Up-Stream Recruitment werkzaamheden gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers.

2.4 Opdracht: de opdracht (in welke vorm dan ook) die opdrachtgever aan Up-Stream Recruitment geeft met betrekking tot het werven & selecteren van kandidaten welke direct in dienst zullen treden bij opdrachtgever.

2.5 Overeenkomst: de overeenkomst, waarin de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht zijn neergelegd.

3 Vrijblijvendheid van aanbiedingen / totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Up-Stream Recruitment zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Offertes van Up-Stream Recruitment zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Up-Stream Recruitment een door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Up-Stream Recruitment tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

4 Selectie van kandidaten

4.1 Up-Stream Recruitment heeft volledige vrijheid bij de selectie van kandidaten en betrekt hierbij: – de hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat zoals deze door de kandidaat aan Up-Stream Recruitment zijn bekend gemaakt; – de persoonlijke ervaringen die Up-Stream Recruitment heeft met de kandidaat; – de door opdrachtgever verstrekte selectiecriteria;

4.2 Opdrachtgever voert te allen tijde zelf een kennismaking- c.q. sollicitatiegesprek met geselecteerde kandidaten.

4.3 Up-Stream Recruitment kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als zij om enigerlei reden niet in staat is om tijdig de door opdrachtgever gevraagde kandidaten aan te melden.

5 Verantwoordelijkheid opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht voor aan haar door Up-Stream Recruitment voorgestelde kandidaten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Voorts is opdrachtgever verantwoordelijk voor al hetgeen van een werkgever verwacht wordt op basis van wet- en regelgeving. Enige aansprakelijkheid voor Up-Stream Recruitment is daarbij uitgesloten.

6 Verplichting Up-Stream Recruitment

6.1 Up-Stream Recruitment verplicht zich iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen kandidaten te selecteren conform de visie en missie van Up-Stream Recruitment, overeenkomstig de criteria zoals door de opdrachtgever verstrekt.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Up-Stream Recruitment is niet aansprakelijk als door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van opdrachtgever.

7.2 Up-Stream Recruitment draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die door haar bemiddeling in dienst getreden kandidaten veroorzaken aan opdrachtgever, zijn bedrijf of aan derden.

7.3 Aansprakelijkheid van Up-Stream Recruitment ten opzichte van opdrachtgever is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het totale factuurbedrag dat Up-Stream Recruitment voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht.

7.4 Opdrachtgever zal Up-Stream Recruitment te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken ten opzichte van Up-Stream Recruitment eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW.

8 Tarieven en declaraties

8.1 Het tarief voor bemiddeling bij werving & selectie van kandidaten voor opdrachtgever wordt uitgedrukt in in de prijsstelling van de service levels, ongeacht het aantal werkuren. De eerste termijn (een derde van de prijs van het service level) wordt bij aanvang van het wervingstraject in rekening gebracht, de tweede termijn volgt twee weken na aanvang van het wervingstraject .

8.2 Betaling van de eerste temijn is direct verschuldigd na het indienen van de vacature.

8.3 Betaling is eveneens verschuldigd indien de opdrachtgever een kandidaat die hij heeft afgewezen, alsnog binnen 12 maanden na de introductie of het kennismakingsgesprek een aanbieding doet voor een dienstverband en er een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor het verrichten van werkzaamheden in welke zin dan ook, conform de voorwaarden zoals vermeld in art. 8.1 en 8.2.

8.4 Indien een via Up-Stream Recruitment bemiddelde werknemer en opdrachtgever na de proeftijd uit elkaar gaan, is Up-Stream Recruitment niet gehouden tot enige financiële compensatie.

8.5 In geval van een opdracht voor Werving & Selectie staat de opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van het aangeleverde functieprofiel en/of profiel van de gezochte kandidaat.

8.6 In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledige honorarium te voldoen.

8.7 Een werving & selectie opdracht vindt plaats op basis van het overeengekomen service level, waarbij het de opdrachtgever vrij staat een kandidaat via andere kanalen te werven/selecteren, in welk geval de opdrachtgever echter wel verplicht is Up-Stream Recruitment actief op de hoogte te houden van de voortgang van de selectieactiviteiten via die andere kanalen. Indien opdrachtgever Up-Stream Recruitment niet voldoende op de hoogte heeft gehouden van de voortgang van de andere selectiekanalen en Aanzet Werving een voorgestelde kandidaat of selectie daardoor overbodige extra activiteiten heeft verricht, zullen die extra uren in rekening worden gebracht aan opdrachtgever en verplicht opdrachtgever zich deze extra uren te vergoeden.

8.8 Onverminderd het bepaalde in art.10 van deze algemene voorwaarden is het de opdrachtgever niet toegestaan de persoonlijke gegevens van een voorgestelde kandidaat op welke wijze dan ook aan derden kenbaar te maken.

9 Betaling

9.1 Betaling van de eerste termijn dient direct bij de aanvraag van een nieuwe vacature te worden voldaan. Betaling van de tweede termijn dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal rente verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur, te weten 1,5 % per maand.

9.3 Daarnaast is de opdrachtgever in geval van verzuim gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, aan Aanzet Werving en Selectie te vergoeden, welke nodig zullen zijn om de aan haar verschuldigde bedragen te doen innen.

10 Geheimhouding

10.1 Up-Stream Recruitment verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar kenbaar gemaakte informatie met betrekking tot opdrachtgever die bij de uitoefening van haar werkzaamheden te hare kennis komt, welke niet van algemene bekendheid is.

11 Wijziging

11.1 Up-Stream Recruitment behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Up-Stream Recruitment opdrachtgever in kennis heeft gesteld.

12 Geschillen

12.1 Geschillen tussen opdrachtgever en Up-Stream Recruitment zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Up-Stream Recruitment.

Visit us on TwitterVisit us on FacebookVisit us on GooglePlusVisit us on Linkedin